SÄKER OCH TRYGG FÖRENING

Certifierade

Ingelstad Idrottsklubb är certifierade av Växjö Kommun och Sisu som Säker och Trygg förening. Det är Jennie Nillson och Rasmus Wikell som har varit med och utvecklat detta åt föreningen.

UTRUSTNING VID OLYCKSFALL/AKUT INSJUKNANDE

Alla våra ledare ska kunna ge första hjälpen, när ett olycksfall inträffar, eller om någon blir akut sjuk. Föreningen ska kunna erbjuda utbildning till ledarna.

Omhändertagande vid olycksfall
Åtgärder enligt L-ABC och handlingsplan vid akuta skador och hastigt insjuknande
(ex. diabetes, epilepsi, astma)
– Tillkalla annan vuxen som hjälp
– Tillkalla ambulans om det behövs – tel. 112
– Be någon möta ambulansen
– Underrätta anhörig
– Lämna inte den skadade förrän annan vuxen, förälder eller ambulans övertagit ansvaret
– Se till att en vuxen följer den skadade till sjukvården om förälder inte anträffats
Förbandsväska skall finnas tydligt markerade. Utrustning ska finnas på Ingelvi, Bosavallen och Sporthallen. Alla skall känna till var de finns.

Basutrustning
¬– Hjärtstartare
– Plåster och liknande för små sår
– Förband för stora sår
– Elastisk binda
– Skyddshandskar och andningsduk
– Kompressionsbindor i förbandsväskorna
– Filt

-Broschyr ”akut skadebehandling”
-Telefonnr till krisgrupp

Besiktningen av utrustning för olycksfall/akut insjuknande skall göras inför varje start utav säsongen.
Förbandsväska finns i klubbstugan på Ingelvi Fotbollssektionen ansvarig, Bosavallen och Sporthallen, ansvaret vilar på utsedd person. Utöver detta har varje lag har en egen förbandsväska som skall medtagas vid träningar och matcher. Ledare ansvarar för lagens utrustning.
Har du skadat dig under match eller träning? Anmäl då din skada till:
Folksam telefon 0771-960960

 

1: Detta görs kontinuerligt utav plansektionen i föreningen.
Brandskyddet ses över årligen utav de deltidsbrandmän som finns i föreningen.

2: Se i dokument (Brandskydd och utrymning)
3: Se i dokument (Brandskydd och utrymning)
4: Se i dokument (Brandskydd och utrymning)

VÅR VISION I INGELSTAD IK

VERKSAMHETSIDÉ

Inrikta verksamheten till att ta ett socialt ansvar. I Ungdomsarbetet prioriteras både de sportsliga aktiviteterna och den sociala fostran i samarbete, kamratskap, etik och moral. Ha välutbildade, engagerande, ideellt arbetande ledare. För att framgångsrikt kunna utföra sina uppdrag, framför allt som tränare, domare och ledare, fodras utbildning och uppmuntran.

VERKSAMHETSVISION

Verkar för att ungdomar i Ingelstad med omnejd skall ges möjlighet till en meningsfull fritid.

VÄRDEGRUND
GLÄDJE

• Alla skall känna glädje i att tillhöra Ingelstad IK.

NOLLTOLERANS

• I Ingelstad IK visar vi respekt för fotbollen, våra motståndare, lagkamrater, domare, publik och ledare.
• Vi accepterar inte kränkande beteende av spelare, ledare, medlemmar, domare och publik.
• Ingelstad IK arbetar för inkluderande miljö för alla.
ALLAS FÖRENING

Alla skall känna sig välkomna, delaktiga, uppskattade och respekterade i Ingelstad IK.

 

 

Ingelstad IK:s värdegrund tillsammans med barnkonventionen

I vår värdegrund står skrivet att all ungdomsverksamhet i Ingelstad ska bedrivas med FN:s barnkonventions stadgar i ryggen. Verksamheten ska bedrivas utifrån våra ledord, glädje, nolltolerans och allas förening. Föreningen kommer tillsammans med stöd av vår idrottskonsulent från Sisu arbeta för att implementera barnkonventionen i alla delar av vår verksamhet. Nedan specificeras hur föreningen arbetar och kommer arbeta med de för föreningen viktiga grundprinciper ur Barnkonventionen. 

Nolltolerans

I vår värdegrund har vi ledordet nolltolerans vilket innebär att alla aktiva och övriga medlemmar ska visa respekt för andra, motståndare, lagkamrater, domare, publik och ledare. Som förening accepterar vi inte kränkande beteende eller behandling av spelare, ledare, medlemmar, domare eller publik. Vi arbetar enligt en av Barnkonventionens grundprinciper vilken är att ”alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter”. Det betyder att ingen ska diskrimineras på grund av hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktion, börd eller ställning i övrigt.

För att påminna varandra om vår nolltolerans har våra ungdomslag inför varje match en genomgång tillsammans med representant från motståndarlaget, domaren och våra publikvärdar om vad vår nolltolerans handlar om. Vi ser allvarligt på om man som ledare i Ingelstad IK inte skulle följa detta vilket kan få till följd att man inte längre får vara kvar som ledare eller representant för Ingelstad IK. Ledaren ska vara en förebild och utbilda våra barn och ungdomar i dessa delar och då krävs att man är ett gott föredöme.

Allas förening

Vårt ledord allas förening syftar till att föreningen vill att alla ska känns sig välkomna, delaktiga och uppskattade. För oss är det viktigt att alla oavsett socioekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att vara medlemmar och aktiva i vår förening. För att ge de bästa förutsättningar till detta så har styrelsen tagit beslut på att det inte ska ske någon form av försäljning i syfte av att få in pengar till föreningen. Barnkonventionen har som grundprincip att ”alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter” och för att vi som förening ska kunna leva upp till det har detta beslut tagits. Föreningen stöttar och uppmuntrar lag till att delta i cuper och står för kostnaden av två endagarscuper per år.

För att ge våra ungdomar en möjlighet till att vara delaktiga och få känna sig extra uppskattade erbjuds de att delta i domarutbildningar samt att gå utbildning för att få vara ledare i vår fotbollsskola. Genom att låta våra ungdomar få möjlighet att ta ansvar men även komma med nya idéer och vara förebilder för andra i föreningen så förstärks deras känsla av delaktighet. Barnkonventionens tredje grundprincip belyser just detta genom ”barnets rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet, handlar om delaktighet”.

 Glädje

Ingelstad IK har som mål att alla verksamma ska känna glädje och stolthet över att tillhöra och representera föreningen. För att våra ungdomar ska ges möjlighet att känna detta så förhåller vi oss till Barnkonventionens grundprincip ”Att sätta barnets bästa i främsta rummet” det innebär att barns idrottande ska bedrivas utifrån devisen att det ska vara roligt. För att hålla på med idrott är det viktigt att just ha roligt, därav har föreningen valt glädje som ett av våra ledord.. För att locka och behålla våra barn och ungdomar i vår våra verksamheter är det viktigt att vi har ledare som är väl rustade för uppdraget. Genom att våra ledare är utbildade så har de förutsättningar att skapa en trygg och stimulerande miljö som ger upphov till många roliga träningstillfällen. Föreningen arbetar med detta genom att erbjuda våra ledare utbildningar men även genom att på ungdomsledarmöten dela med sig av erfarenheter sinsemellan för att utbilda varandra. 

Inledning

Ingelstad IK´s krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer.
Att på alla sätt och vid varje tillfälle och i varje situation agera för att undvika en ”Kris” är en given förutsättning för alla i Ingelstad IK, ledare, spelare, föräldrar, anhöriga.

Med ”Kris” i detta dokument avses olycka, trakasserier och övergrepp.

IIK har ingen egen krisgrupp varför syftet med detta dokument i första hand är att visa hur man når samhällets resurser när ”Krisen” inträffat.

Övergripande är klubbens syn att det i första hand är ledare i IIK, och i andra hand andra vuxna, som är på plats när Krisen inträffar som är ansvariga för att ”påkalla rätt insats” och där även införskaffa råd om fortsatt agerande och vilka ytterligare kontakter som ska tas. Ex. vem som underrättar vårdnadshavare vid en allvarlig Kris.

Krishanteringsplanen är fastställd av Ingelstad IKs styrelse 2019-11-24

Ingelstads IK´s policy är att vi i alla avseende förhåller oss till vår värdegrund.
Ingelstad IK´s givna målsättning är att vår verksamhet ska bedrivas i en miljö där alla känner sig trygga, såväl spelare, ledare, föräldrar, anhöriga och övriga åskådare.

För ledare, föräldrar och andra vuxna är det viktigt att uppträda korrekt, bemöta spelarna med respekt och inte minst vara lyhörd. Tänk på Ditt ansvar som vuxen oavsett om det är i rollen som ledare, förälder etc – det är ingen annan som har ansvaret. Spelarens bästa ska alltid stå i fokus.

Kontaktvägar

LARM / AKUT

Ring tel: 112

Polisen 114 14, 112 akut (psykosocialt omhändertagande)

Jourhavande präst tel: 112

ÖVERGREPP / TRAKASSERIER

 • Bris tel. 116 11
  • Polisen 114 14
  • BUP, Växjö tel: 0470-58 61 10

IDROTTSKADA

Ledare/spelare i IIK omfattas av Idrottsförsäkring genom Folksam. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under träning, match samt under färd till och från dessa. Se fullständiga och aktuella villkor på Folksams hemsida.

 • Idrottsskada Folksam tel: 0771-950 950

När en akut händelse har inträffat, ska checklista/lägesrapport upprättas och snarast möjligt tillställas Ingelstad IK´s styrelse för kännedom. Ordförande eller vice ordförande ska kontaktas per telefon. Se bilaga 1.

Information om närmast anhörig

Det är viktigt att aktuella data med närmast anhörig gällande spelare och ledare finns till hands om något inträffar. Ansvarig är spelarens vårdnadshavare som vid varje tillfälle ska ha uppdaterad info om spelaren och anhörig till tränare eller lagledare.

Massmedia kontakter

Ev. uttalanden och kommentarer till massmedia sker i första hand genom Ingelstad IK´s styrelseordförande eller genom styrelsen utvald person

 

Checklista/lägesrapport vid akut händelse Bil. 1

 1. Vad har hänt?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 1. Är polis, räddningstjänst eller ambulans underrättad/tillkallad?

___________________________________________________________________________

3. När hände det? Datum och tid ______________________

 1. Var någonstans hände det?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 1. Vilka är inblandade?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 1. Har några skadats, omkommit? Vilka?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

7. Vart har de transporterats?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 1. Är anhöriga underrättade?

___________________________________________________________________________

 1. Vem är och vilket telefonnummer har ledare som var med på olycksplatsen?

___________________________________________________________________________

 1. Hur är situationen just nu?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________