SÄKER OCH TRYGG FÖRENING

Mål och vision Ingelstad IK

Ingelstad IK har en tydlig verksamhetsplan gällande mål och vision, vi har en pyramid vad det gäller utbildning av våra spelare och ledare.

Ingelstad IK ska:

 • Bedriva fotboll, erbjuda tennis och motionsidrott.
 • I all sin verksamhet verka för en drog- och dopnings fri idrott.
 • Inrikta ungdomsverksamheten mot ett socialt ansvar och en fostran i etik och moral, (pyramiden). I Ungdomsarbetet prioriteras både de sportsliga aktiviteterna och den sociala fostran i samarbete, kamratskap, etik och moral
 • Ett övergripande mål för IIK är att inom ramen för en sund ekonomi skapa goda förutsättningar för den idrottsliga verksamheten, främst fotboll, såväl seniorer som ungdomsspelare.
 • Ha välutbildade, engagerande, ideellt arbetande ledare och funktionärer. För att framgångsrikt kunna utföra sina uppdrag, framför allt som tränare, domare och ledare, fodras utbildning och uppmuntran.
 • Fotbollsfilosofi: Teknik, tempo och spelförståelse är ledstjärnor. Tanken är att vi ska ge våra spelare en utbildning gällande fotboll
 • Samtliga spelare och ledare anser att de funnit fotbollsspelandet så roligt och givande att de vill fortsätta med fotboll
 • Skapa attraktivare matcharrangemang.
 • Öka IIK:s varumärke
 • Ingelstad IK:s ledare, aktiva och föräldrar ska informeras angående våra visioner och mål. Våra föräldrar till 7 åringar bjuds in till ett första möte på Ingelvi där information ges av ungdomssektion. Läs mer angående verksamhetsplan och pyramiden, (Mål och inriktning för vår verksamhet på ungdomssidan, www.ingelstadik.nu ).dlings

Besiktning av anläggning/lokaler/brandskydd

Besiktningen av anläggning sker inför varje säsong. Ansvarig för besiktningen är person utsedd av styrelsen. Besiktningsprotokollet, (bilaga 1), delges föreningens styrelse vid nästkommande styrelsemöte.

I samband med besiktningen informeras också personalen om

 • Att det finns ett dagligt ansvar för alla att meddela eventuella brister
 • Att maskiner ej får användas vid minsta oro för att säkerhetskraven ej är uppfyllda till 100
 • Att om någon annan än anställd handhar maskinerna måste en bedömning göras om vederbörande klarar av handhavandet på ett säkert sätt. Detta förutsätter att vederbörande har instruerats om ett säkert användande samt hur maskinen återställs efter användning.

Trygg och säker förening Ingelstad IK

Övernattning i klubbhuset får endast ske om Räddningstjänsten blivit kontaktad och ansvarig ska meddela

 • hur många som sover i klubbhuset
 • i vilka lokaler de sover
 • och annan för Räddningstjänsten nödvändig information.

Uthyrningen av klubblokal är idag inte aktuellt, blir så fallet så kommer det uppföras ett dokument/avtal.

Säkerhet i vår utemiljö:

Besiktningen av säkerheten i föreningens utemiljö skall göras två gånger per år och sker samtidigt med besiktningen av maskinpark. Häcken utmed Krokviksvägen, hålls nere i bra skick och de första 10 metrarna klipps ner helt mot infart. Även träd och buskar som skymmer sikt på andra sidan vägen ska röjas upp.Arbete och ansökan till kommun har gjorts för att få en säkrare övergång vid vår infart. Önskemål är att få farthinder för att få ner hastigheten för passerande bilar.Informera våra ledare om att vid föräldraträffar diskutera och ha en öppen kommunikation angående att deras barn efter träning och match tar sig ner till badplatsen för att bada. Vårt ansvar som förening och ledare är under aktivitetstid.

Miljöarbete i föreningen:

Vi skyddar naturligtvis miljön och källsorterar enligt kommunens önskemål. Upprätta sorteringsmöjligheter, plåt, målarburkar m.m. Vi returnerar pantburkar, lag som åker till Bullerby ansvarar för att flaskor pantas och får behålla pengarna till sin lagkassa.

Policy för säker trafikmiljö

Allt färre dör i den svenska trafiken. 2010 var Sverige bäst i världen. Trots detta dör hundratals i trafiken och tusentals skadas allvarligt varje år. Vägverket satsar mot högst 220 döda i trafiken 2020. I oktober 1997 klubbade riksdagens trafikutskott genom Nollvisionen, en dröm med ett etappmål om att högst 270 personer skulle omkomma i trafiken 2007. Drömmen förblev en dröm eftersom nästan dubbelt så många omkom. Nu satsar Vägverket i stället mot nya mål – högst 220 döda år 2020. Utgångspunkten är ett etiskt ställningstagande. Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.
Som medlem och aktiv i Ingelstad IK ska man på ett säkert sätt kunna ta sig till och från idrottsanläggningen. Det gäller inte minst barn och ungdomar.

Trygg och säker förening Ingelstad IK

Ingelstad IK ställer sig bakom Nollvisionen. Vi vill därför:

 • Att alla transporter i samband med idrottsverksamhet ska ske med erfarna förare i trafiksäkra transportmedel och följa gällande trafikbestämmelser.
 • Att alla som cyklar till och från idrottsverksamhet bör ha cykelhjälm. Alla ungdomar under 15 år ska i enlighet med lagen bära cykelhjälm.
 • Att Ingelstads IK ska verka för hållbart och miljöanpassat resande. Det kan exempelvis innebära att trafiksäkert kunna gå och cykla till och från idrottsanläggningar, verka för kortare resor, samåkning.
 • Att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om det särskilda ansvar det innebär med skjutsningar av barn och ungdomar i privata personbilar till och från träning och tävlingsverksamhet.
 • Att Ingelstads IK, i samarbete med kommunen och lokala polismyndigheten, kartlägger trafikmiljön till-, från, och runtomkring de idrottsanläggningar vi använder.

Policyn skall årligen redovisas i samband med ledarträffar, föräldraträffar, konferenser etc.

Hjärt och Lungräddning, HLR

Plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus drabbar årligen ca 10 000 personer i Sverige, de flesta överlever inte. För varje minut som ett stillastående hjärta inte pumpar runt blod i kroppen minskar chansen till överlevnad med ca 10 . Enbart Hjärt- och lungräddning är oftast inte tillräckligt för att rädda någons liv.
Med en hjärtstartare på plats ökar dock chansen till överlevnad markant. En hjärtstartare är idag så enkel att använda att vem som helst kan använda den och på så sätt öka chansen till ett räddat liv.
– Kontrollera medvetande och andning .
– Om inga livstecken finns, larma 112 och påbörja hjärt- och lungräddning.
– Se till att få en hjärtstartare på plats så fort som möjligt.

Mål:

 • Personer som vistas på Ingelvi och där vi har våra fotbollsaktiviteter och som får ett plötsligt oväntat hjärtstopp skall ges en möjlighet till ett optimalt omhändertagande och behandling.

Delmål:

 • Alla ledare skall vara HLR-utbildade i basal HLR med AED.
 • Alla ledare skall vara utbildade i barn-HLR
 • Återkommande repetition vartannat år
 • Dokumentation angående kurs och ledare

Utrustning vid olycksfall/akut insjuknande

Alla våra ledare ska kunna ge första hjälpen, när ett olycksfall inträffar, eller om någon blir akut sjuk. Föreningen ska kunna erbjuda utbildning till ledarna.

Omhändertagande vid olycksfall

Åtgärder enligt L-ABC och handlingsplan vid akuta skador och hastigt insjuknande
(ex. diabetes, epilepsi, astma)
– Tillkalla annan vuxen som hjälp
– Tillkalla ambulans om det behövs – tel. 112
– Be någon möta ambulansen
– Underrätta anhörig
– Lämna inte den skadade förrän annan vuxen, förälder eller ambulans övertagit ansvaret
– Se till att en vuxen följer den skadade till sjukvården om förälder inte anträffats

Förbandsväska skall finnas tydligt markerade. Utrustning ska finnas på Ingelvi, Bosavallen och Sporthallen. Alla skall känna till var de finns.

Basutrustning

– Plåster och liknande för små sår
– Förband för stora sår
– Elastisk binda
– Skyddshandskar och andningsduk
– Kompressionsbindor i förbandsväskorna
– Filt
-Broschyr ”akut skadebehandling”
-Telefonnr till krisgrupp

Besiktningen av utrustning för olycksfall/akut insjuknande skall göras 1gång/månad.
Förbandsväska finns i klubbstugan på Ingelvi Fotbollssektionen ansvarig, Bosavallen och Sporthallen, ansvaret vilar på utsedd person. Utöver detta har varje lag har en egen förbandsväska som skall medtagas vid träningar och matcher. Ledare ansvarar för lagens utrustning.

Har du skadat dig under match eller träning? Anmäl då din skada till:
Folksam telefon 0771-960960

Krishantering

Om något händer i föreningen som föranleder krishantering i någon form skall Stödgruppen i Östra Torsås församling omedelbart underrättas och utan dröjsmål sammankallas. De har en genomarbetad organisation och även samarbete med Röda Korset som har lokal krisberedskap. Tanken är att vara medmänniska och finnas till hands för samtal.
All kommunikation utåt skall i dessa fall skötas av utsedd person inom krisgruppen.

Stödgruppen i Östra Torsås församling: Består av personer från sjukvården, räddningstjänst, polis, kyrkan med flera, bilaga 2. Lennart Johansson
Hans Nyman
Christer Hultkvist
Lars Johansson
Inga-Britt Jonasson
Birger Karlsson
Håkan Karlsson
Ingrid Mölstad
Lotta Wickell.

Tanken är att man ringer någon av dessa, sen ringer de vidare till fler.

Alla ledare ska informeras årligen angående detta, krisplan ska finnas tydligt åtkomlig på föreningens hemsida och anslagstavla.

Utrustning

Utrustning som är ett krav i vår verksamhet är benskydd. Användandet av benskydd är ledarnas och domarnas uppgift att kontrollera.

Doping/Droger

En policy med handlingsplan för hur vi hanterar droger/doping finns på föreningens hemsida, bilaga 3.

Kost och hälsa

Vision att på sikt upprätta ett policydokument/information angående vikten av rättkost och dryck vid träning. Energidrycker, kosttillskott med mera.
Föreningskunskap

 • Föreningens stadgar är aktuella och speglar gott föreningens verksamhet.
 • Fastigheter inklusive lösöre är försäkrat.
 • Ansvarsförsäkring för ledare och personal.
 • Skade- och olycksfallsförsäkring för spelare, ledare och personal.
 • För personal har vi arbetsmarknadens normala försäkringsskydd.

Dokument att ladda ner

 

Ingelstad Idrottsklubb

Gamla växjövägen 77, 355 71 Ingelstad

C/O Lars Lundqvist Bokvägen 7 355 71 Ingelstad

Tel. 0709-457712 / 070 - 6526715

E-mail. kansli@ingelstadik.nu

Bankgiro: 5516-3588