MEDLEMSVILLKOR

I tillägg till vad som står i föreningens stadgar godkänner samtliga medlemmar genom att betala medlemsavgift att denne ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisations stadgar, tävlingsregler och beslut.

Medlem i Ingelstad IK har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, och har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 § i stadgarna.

Medlem i Ingelstad IK samtycker vidare till föreningens värdegrund (glädje, nolltolerans och allas förening), förväntansdokumentet, och Säker & Trygg förening.
Samtliga dessa dokument finns att ta del av på föreningens hemsida.

Ingelstad idrottsklubb registrerar personuppgifter för sin administration av ett medlemsregister.
Ingelstad idrottsklubb har vidare en hemsida på Internet där bild och namn på spelare kan komma att publiceras. Namn, adress och telefonnummer på förtroendevalda i IIK:s styrelse och lagledare kan komma att publiceras på hemsidan.
Medlem i Ingelstad IK samtycker till att dennes personuppgifter får föras in i IIK:s medlemsregister. (Medlemsregister får föras även utan samtycke ( 10 § PuL).
Vidare samtycker medlem i Ingelstad IK till att dennes bild och namn får publiceras på IIK:s hemsida på Internet vid fotografering eller inspelning i samband med av föreningen sanktionerad aktivitet (6 §, 33-34 § § PuL).
Medlem som är förtroendevald eller lagledare samtycker till att namn, adress och telefonnummer får läggas ut på hemsidan (6 §, 33-34 § § PuL).
Skulle särskilda omständigheter föreligga som gör att medlem av juridiska skäl behöver undantas från detta kan det framföras till vald medlem av styrelsen för åtgärd.